Harita Mühendisliği Hizmetlerimiz

Aplikasyon: Taşınmaza ait mülkiyet, irtifak hakkı ve yolların sınırlarının, tescilli tapu planındaki bilgi ve belgelerine uygun olarak zeminde işaretlenmesi yapılır.

 

Ayırma (ifraz): Bir parselin 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16 ncı maddeleri uyarınca iki ya da daha fazla parçalara bölünmesi yapılır.

 

Ayırma çapı: Bir kısmı düzenleme sahasında kalan parseller için düzenlenen üzerinde parselin tescilli yüzölçümü ile düzenleme sahasına giren ve girmeyen kısımların yüzölçümünü gösteren, parselasyon planıyla beraber uygulamayı yapan idaresince onaylanan kroki hazırlanır.

Bağımsız bölüm planı: Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmasına esas teşkil eden taşınmaz üzerine inşa edilecek yapı ve eklentilerin, bağımsız bölümlerin konumlarını ve numaralarını ruhsatına, projelerine, vaziyet plânındaki ölçülerine ve teknik yöntemine uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde gösteren plân ve projesi hazırlanır.

 

Vaziyet planı: Parsellerde inşa edilecek yapıların ve eklentilerinin, teknik alt yapıların, yapı ruhsatına esas projeleri ile yerleşim planındaki ölçülerine göre, kontrol noktalarına dayalı biçimde, teknik mevzuata uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde düzenlenen, kat irtifakına veya kat mülkiyetine esas konumlarını gösteren harita ve planlar hazırlanır.

 

Birleştirme (Tevhit): Birbirine bitişik birden çok parselin bir parsel haline dönüştürülmesi işlemi yapılır.

Durum haritası: İmar planı bulunan yerlerde, 3194 sayılı İmar Kanununun 15 inci ve 16 ncı maddeleri kapsamında yapılacak değişiklik işlemleri sırasında,parsellerin eski ve yeni mülkiyet sınırlarını ve imar planında getirilen kullanım amaçlarını aynı altlıkta gösteren ilgili idarece onaylı haritadır.

İhdas : Plan uygulaması sırasında kapanan dere, yol ve yol fazlalıkları, kadastral yol ya da kamulaştırma ile sağlanmış yolun güzergâhının değişmesi sebebiyle yol niteliğini kaybeden kısmının tescili amacıyla yapılan işlem hizmeti verilmektedir.

İmar uygulamaları: İmar parselleri oluşturmak amacıyla 3194 Sayılı İmar Kanunu 18 inci maddesi veya bu maddeyle birlikte 2981 sayılı Kanunun Ek-1 inci maddesi hükümlerince resen yapılan ya da yaptırılan haritalar hazırlanır.

 

Rölöve ölçüsü: Yola terk, yoldan ihdas, ayırma, parselasyon ve kamulaştırma vb. değişiklik işlemleri sırasında yeni üretilen detay noktalarının aplikasyon kusurları giderildikten sonra yapılan tescile konu ölçü alım işi yapılır.

 

Röperli kroki: 5912 sayılı Kanun ile değişik 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra verilmiş olan yapı kullanma izin belgesi dayanağında talep edilecek cins değişikliği ve kat irtifakından kat mülkiyetine resen geçiş işlemlerinde, yapı kullanma izin belgesi eki niteliğinde düzenlenmesi gereken, parsel/parseller içerisinde bulunan cins değişikliğine konu her türlü yapı, eklenti ve sabit tesislerin B.Ö.H.H.B.Ü. Yönetmeliğine göre yapılan ölçüler sonucunda elde edilen değerlerine göre parsel içi yerleşim durumlarını, projesine göre bağımsız bölümlerini, bina ve eklenti köşelerinden parsel sınırlarına yapılan röperlerinin gösterildiği yapı kullanma izin belgesini düzenleyen idaresince onaylı koordinatlı kroki hazırlanır.

Sınırlandırma haritaları: Tapuda kayıtlı olup da henüz kadastrosu yapılmamış alanlardaki taşınmazların sınırlarını belirlemek amacıyla yapılan haritalar hazırlanmaktadır.

Yer gösterme: Parselin veya kat mülkiyeti kurulmuş bağımsız bölümün bulunduğu yerin, herhangi bir ölçme işlemi yapmadan paftası ile vaziyet ve bağımsız bölüm planındaki şekil ve ölçü değerlerinden yoksa mimari projesinden faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterilmesini, ada/parsel, adres ile kuyu, direk ve benzeri tesislerin hangi parsel içerisinde kaldığının tespiti yapılır.

Yer kontrol noktası: Yeryüzünde tesis edilen, koordinatları ve/veya yüksekliği jeodezik yöntemlerle belirlenen noktalar tesis edilir.

 

Fotogrametrik Harita Üretimi= Dijital kamera aracılığı ile yersel ve/veya havadan çekilen görüntüler kullanılarak ortofoto (ölçekli yer referanslı ortogonal görüntüler) harita üretimi nokta bulutu oluşturma ve sayısal arazi ve sayısal yüzey modelleme gibi hizmetler verilmektedir.

 

Halihazır Harita= BÖHHBÜY (Yeni Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği) standartlarına uygun biçimde orijinal ölçme ve veri toplama çalışmalarına göre üretilen, mekansal veri ve bilgileri, fiziksel yapıyı, her çeşit donatıyı ve mevcut kullanım şekillerini gösteren, ekleriyle bir bütün olan sayısal haritalar yapılmaktadır.

-Plankote = Ada veya parselin ruhsata esas projelerin düzenlenmesinde ve yapılara tabii zemine göre kot verilmesinde temel altlık oluşturacak, tabii zemininin topografyasını ve köşe noktalarının siyah kotlarını, teşekkül etmiş kaldırım ve yol varsa kırmızı kotlarını, pis su kanalı bağlantısının hangi nokta ve kotlarda olabileceğini gösteren harita hazırlanmaktadır.

 

-Şeritvari Harita = Belirli bir eksen boyunca (yol,kanal,tünel,enerji nakil hatları vb.) projelere altık oluşturması maksadıyla eksenin sağına ve soluna belirlenen alanın ölçülmesi işlemi yapılmaktadır.

-Harita T.U.S (Teknik Uygulama Sorumluluğu) = Parsel’in ve vaziyet planının onaylı mimari ve betonarme projesine göre temel aplikasyon noktalarının koordinatlı olarak verilmesi. Parselin ve temel aplikasyon noktalarının onaylı mimari ve betonarme projeye göre araziye uygulanması ve çakılan noktaların (yatay) ve su basman seviyesinin (Düşey/kot) kontrol edilmesi işlemleri yapılmaktadır.

-Kat İrtifakı-Kat Mülkiyeti = Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur.

-İmar Barışı (Anahtar Teslim) = İmar kanunun geçici 16. maddesine istinaden oluşturulmuş yapı kayıt belgesi gereğince kat mülkiyetli tapusu hazırlanmaktadır. İşlem anahtar teslim olup yapı kayıt belgesi ile şirketimize başvuran kişilerin gerekli evraklar hazırlanarak taşınmazı kat mülkiyetine dönüştürülmektedir.

-Fenni Mesuliyet = Yönetmeliği esaslarına göre Harita Mühendisince ruhsata esas yapı projelerine göre yapının, bağımsız bölümlerinin, eklentilerinin, müştemilatın, teknik altyapıların köşe ve kırık noktalarının elektronik ortamda sayısal olarak bilgi sistemlerine esas koordinatlarının üretilmesini, Yapı Aplikasyon Projesi düzenlenmesini ve yapının, eklentilerinin, müştemilatın, teknik altyapıların ruhsat eki projelerine göre aplikasyonunun yapılarak yürürlükteki yasa, imar planı, yönetmelik, şartname ve standartlara uygun olarak inşa edilmesini ve fenni mesuliyet üstlenilmesi sağlamaktır.

-Yola Terk = İmar kanununun 15 ve 16. Maddesine istinaden imar planına göre taşınmazın umumi hizmet alanlarına denk gelen kısmının ayrılarak bedelsiz terk edilme işlemi yapılmaktadır.

– İhdas = İmar kanununun 15 ve 16. Maddesine istinaden imar planına göre taşınmazın umumi hizmet alanlarına denk gelen kısmının umumi hizmet niteliğini yitirmesi (kamu yararının kalmamsı ) sonucu yanındaki parsel ile birleştirilmesi işlemi yapılmaktadır.

-Zemin Tespit Tutanağı = İşleme konu yapıların ve eklentilerinin, proje ile zemin durumu dikkate alınarak, yapı ve eklentileri ile parsel köşe noktalarının kontrol noktalarına dayalı biçimde ölçülerek teknik mevzuata uygun olarak hesaplanan (kadastro paftasının koordinat sistemi ile uyumlu) koordinatlarını, yapıların birbirlerine göre ve parsele göre konumlarım, yapı cephelerini, kat adedini, yapı cinsini ve varsa tecavüz şekli ve miktarını gösterecek şekilde hazırlanmaktadır.

 

-Kamulaştırma Haritaları = Kamu yararının gerektiği hallerde gerçek ve özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların Devlet ve kamu tüzel kişi mülkiyetine geçirilmesi işlemi için haritalar yapılmaktadır.

 

-En Kesit,Boy Kesit,Kübaj = Kazı işleri projesinde göre kazı yapılmadan önce arazinin tabii kotları ölçülerek (siyah kot) daha sonrada kazı tamamlandığında kazı kotları (kırmızı kot) ölçülmek sureti ile ve gerekirse enine kesitler üzerine genişlikler ve şevler (zemin üzerinde olduğu gibi) geçirilerek şartnamesine ve usulüne göre kübaj miktarları hesaplanmaktadır.

 

-E. Nakil Hattı Etüt Çalışmaları = Enerji nakil hattının geçeceği güzergahın belirlenmesi,başlangış ve bitiş noktalarının tespiti, some noktalarının seçilmesi ve güzergah kırış açısı,yer teslimi,topoğrafik ölçümlerin yapılması (aliyman tesisi ve some noktalarının ölçülmesi,etüt çalışması),röper şemalarının hazırlanması,nihayet direklerinin ölçülmesi ve hattın planının çıkarılması,rasat defteri,kot ve kilometraj cetvelinin düzenlenmesi (istasyon kotlarının hesaplanması,ara noktaların kotlarının hesaplanması, kırık açılar),topoğrafik kontrol raporu çizelgesinin düzenlenmesi,plan profil çizimi (profil altlığının düzenlenmesi,profil çizimi,direklerin aplikasyonu (direk yerlerinin tespit edilmesi,direğin aliymanda ileri veya geriye alınması,istimlak planı ön çalışmaları) gerçekleştirilmektedir.

-Yol,Tünel ve Kavşak, Demiryolu Projesi = Güzergah etütlerinin yapıması,kesin güzergah aplikasyonu,güzergah boyunca nirengi ve poligonların tesisi,güzergah boyunca şeritvari veya halihazır yapımı,boyuna ve enine kesitlerin çizimi ve hesaplanması, kübaj hesabı yapılmaktadır.

-Deformasyon Ölçümleri = Yapı üzerindeki ölçü noktalan ile yeri değişmeyen sabit noktalar arasındaki uzunlukların değişik zamanlarda yapılacak ölçülerle tesbit edilmesi ve buradan deformasyon büyüklüğünün yatay ve düşey olarak 1 mm presizyonla saptanmaktadır.

-Yüksek Katlı Yapı Ölçümleri = Gökdelen,viyadük,köprü ve köprü ayakları,kule inşaatları,çelik yapıların ölçümleri gerçekleştirlmektedir.

-3D/3B Modelleme ve Cephe Rölöve Ölçümü = İsteğe uygun yapıların 3 boyutlu modelleri oluşturulup nokta bulutu ve ortofotolar ile birlikte hazırlanmaktadır.İstenilen presizyona göre lazer tarayıcılar veya fotoğraflar ile çözüm sağlanmaktadır.Ayrıca iç rölöve ve dış röleve ölçümlerinde elektronik takeometre kullanılarak da ölçümler gerçekleştirilir.

-Kontur-Gabari Projesi=Parsel üzerindeki yapının zemin oturumu ve yüksekliğini gösteren kroki hazırlanmaktadır.

– Çelik Konstriksüyon ve Endüstriyel Tesis Ölçümü = Çelik Konstrüksiyon imalatları ve montajı,gemi inşaatı sanayi,endüstriyel tesisler,otomotiv sektörü,makina parçaları ve fabrika montajı

– Deniz Yapıları ve Batimetri Ölçümleri = Baraj ve hidroelektirik santralleri ölçümü,nehir ve dere ıslah çalışmaları,liman ve marina çalışmaları, köprü viyadük ayaklarını su altında kalan kısımları ölçüm çalışmaları,İskele inşaat aplikasyonları.

– Altyapı ve GIS/CBS Ölçümleri = Topoğrafik yapı, içme suyu, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik, telefon gibi altyapı ölçümleri yapılmaktadır. Aynı zamanda GIS/CBS için gerekli önemli noktalar (poi-point of interest) ve yapılarında ölçümleri ve öznitelik bigileri veri sağlayıcı olarak hazırlanmaktadır.